Vennootschapsrecht

Conflicten in vennootschappen (conflicten tussen bestuurders, conflicten tussen aandeelhouders, procedures in kort geding, aanstelling van voorlopig bewindvoerder, sekwester, lasthebber ad hoc en andere)

Geschillenregeling (procedures inzake uittreding, uitsluiting, gerechtelijke ontbinding om wettige redenen)

Advies bij de oprichting van vennootschappen met inbegrip van aandeelhoudersovereenkomsten, met bijzondere clausules inzake soorten van aandelen, volgrecht, volgplicht, ea.

Procedures inzake bestuurdersaansprakelijkheid met inbegrip van de minderheidsvordering uit hoofde van miskenning van de belangen van minderheidsaandeelhouders

Voorbereiding en bijstand op raden van bestuur en algemene vergaderingen met directe tussenkomsten vanuit hun gevestigde praktijk inzake deelname aan beraadslagende vergaderingen

Koop en verkoop aandelen (share deal) of van activa (asset deal) met redactie van ontwerpen van overeenkomsten in alle stadia van het proces (NDA, letter of intent, ontwerpen van overeenkomsten (SPA))

Advies bij kapitaalverhogingen en kapitaalverminderingen of naleving van de alarmbelprocedure bij verlies van kapitaal.

Dossiers met betrekking tot tucht en aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor/commissaris

Procedures en bijstand aan vereffenaars van vennootschappen

Advies bij fusies, splitsingen, ea. 

CONTACT

Wenst u kennis te maken met ons kantoor.
Bel of mail ons om te weten of u met
uw juridisch probleem terecht kunt bij 
Braeckmans Advocaten.

T    +32 3 286 06 30
E    advocaten@braeckmans.eu

Copyright ©2024 Braeckmans advocaten | Algemene voorwaarden | Design & development by Catapult