Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Braeckmans Advocaten

Artikel 1      Toepassingsgebied

1.1                Braeckmans Advocaten is een samenwerkingsverband tussen advocaten dat de vorm aanneemt van een groepering en dat diensten verstrekt die kaderen binnen en verzoenbaar zijn met het beroep van advocaat, waaronder juridische adviesverlening, het voeren van gerechtelijke of buitengerechtelijke geschillen, het optreden als bemiddelaar of arbiter (hierna ‘de Diensten’ genoemd). Haar kantoor is gevestigd te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 203, bus 8.

1.2               De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing van zodra een opdrachtgever (hierna ‘de Cliënt’ genoemd), een advocaat of stagiair-advocaat die deel uitmaakt van Braeckmans Advocaten gelast om Diensten te verstrekken en de betreffende advocaat (hierna ‘de Dominus Litis’ genoemd), al dan niet werkzaam onder de vorm van een rechtspersoon, deze opdracht (hierna ‘de Opdracht’ genoemd) aanvaardt.

1.3                Indien niet uitdrukkelijk of stilzwijgend wordt bepaald wie binnen Braeckmans Advocaten als Dominus Litis optreedt, wordt Mr. Herman Braeckmans (werkzaam onder de besloten vennootschap Herman Braeckmans met ondernemingsnummer: 0502.683.395) geacht als (enige) Dominus Litis op te treden.

1.4                Deze algemene voorwaarden sluiten de (eventuele) toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Cliënt uit.

1.5                Van deze algemene voorwaarden kan enkel bij geschrift worden afgeweken, waarbij de overeengekomen afwijking enkel de bepalingen uit deze algemene voorwaarden vervangt, waarop deze afwijking betrekking heeft. Voor het overige blijven deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. 

1.6                Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig worden gewijzigd door Braeckmans Advocaten. Elke wijziging zal van kracht zijn vanaf de bekendmaking ervan op de website van Braeckmans Advocaten www.braeckmans.eu).


Artikel 2      Omschrijving van de opdracht

2.1                Voorafgaand aan de uitvoering van de Diensten, bepalen de Cliënt en de Dominus Litis in onderling overleg het voorwerp van de Opdracht. De Opdracht (en de eventuele wijzingen daaraan) kunnen met alle mogelijke middelen worden bewezen, waaronder ook correspondentie, de aanvaarding van de geleverde Diensten, de betaling van facturen.

2.2                De Opdracht van de Dominus Litis betreft inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.

2.3               Elk advies of procedurestuk van de Dominus Litis mag enkel en alleen worden gebruikt door de Cliënt in het kader van de Opdracht waarin dit stuk tot stand kwam. Een advies of procedurestuk van de Dominus Litis mag door de Cliënt niet worden meegedeeld aan derden en derden mogen zich daarop in geen geval beroepen, zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de Dominus Litis. In elk geval is de Dominus Litis op geen enkele wijze aansprakelijk tegenover derden, behoudens indien hij deze aansprakelijkheid op schriftelijke wijze heeft aanvaard.


Artikel 3       Vergoeding

3.1                Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het ereloon van de Dominus Litis berekend door het aantal gewerkte uren, te vermenigvuldigen met het uurtarief (dat door de Dominus Litis in overleg met de Cliënt wordt bepaald in functie van de hoogdringendheid, de omvang en/of de moeilijkheidsgraad van het dossier). De kantoorkosten worden forfaitair berekend als zijnde 10% van het aangerekende ereloon. De door de Dominus Litis ten behoeve van de Cliënt betaalde onkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

3.2               Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die de Cliënt of de Dominus Litis op basis van de toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen.

3.3               De Cliënt brengt de Dominus Litis vóór de aanvang van de Opdracht op de hoogte van de eventuele tussenkomst van een rechtsbijstandsverzekeraar. Wanneer de rechtsbijstandsverzekeraar het door de Cliënt verschuldigde ereloon en/of kosten niet of slechts gedeeltelijk dekt, dan is de Dominus Litis gerechtigd om het openstaande saldo op de Cliënt te verhalen.

3.4               Wanneer de Dominus Litis een Opdracht krijgt namens meerdere met elkaar verbonden Cliënten, zijn deze personen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot al wat zij verschuldigd zijn aan de Dominis Litis in het kader van deze Opdracht. Wanneer één van deze Cliënten de samenwerking met de Dominis Litis beëindigt, blijft hij samen met de andere Cliënten hoofdelijk gehouden tot vergoeding van de reeds geleverde Diensten in het kader van de Opdracht.  

3.5               De Dominis Litis is gerechtigd vóór of tijdens de uitvoering van de Opdracht voorschot(ten) of provisie(s) aan te rekenen, die uiterlijk bij de eindfactuur door hem zullen worden verrekend.

3.6               Alle (voorschot-, tussentijdse- of eind-)facturen zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. In geval van laattijdige betaling is de Dominus Litis, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, gerechtigd op een intrest van a rato van 10% per jaar, alsook op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaande saldo, met een minimum van 250 EUR, onverminderd het recht van de Dominus Litis om (zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling) alle verdere Diensten te schorsen dan wel de overeenkomst met de Cliënt onmiddellijk te beëindigen.

3.7               Behoudens protest binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum wordt elke factuur door de Cliënt geacht te zijn aanvaard.

3.8               De Cliënt aanvaardt dat een aan hem rechtens toegekende rechtsplegingsvergoeding door de Dominis Litis kan worden aangewend ter aanzuivering van zijn openstaande ereloon en/of kosten.


Artikel 4     Aansprakelijkheid

4.1               Niemand anders dan de Dominus Litis zal enige verplichting hebben ten opzichte van de Cliënt of enige ander persoon met betrekking tot de Opdracht en niemand anders dan de Dominus Litis heeft of zal enige persoonlijke aansprakelijkheid hebben voor de Diensten die hij/zij namens de Dominus Litis in het kader van deze Opdracht levert. De Cliënt aanvaardt geen vordering in te stellen tegen enig ander persoon (waaronder werknemers, advocaat-medewerkers, enz.) dan de Dominus Litis met betrekking tot de in het kader van de Opdracht geleverde Diensten.

4.2               De aansprakelijkheid van de Dominus Litis en van alle personen die bij de uitvoering van de Diensten zijn betrokken of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten, is in elk geval beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt onder de door de Dominus Litis afgesloten aansprakelijkheidsverzekering (met een minimale dekking van twee en half miljoen euro).

4.3               Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de Dominus Litis de schade niet dekt, wordt de aansprakelijkheid van de Dominus Litis (in hoofdsom, interesten en kosten) in elk geval beperkt tot de door de Cliënt reeds betaalde erelonen met betrekking tot de Opdracht waarop de aansprakelijkheidsvordering van de Cliënt betrekking heeft.

4.4               Elke vordering vervalt in ieder geval indien de Dominus Litis niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van deze vordering door de Cliënt daarvan schriftelijk in kennis wordt gesteld.


Artikel 5      Beroep op derden

5.1                De Dominus Litis heeft het recht om voor de uitvoering van de Opdracht in naam en voor rekening van de Cliënt, naar eigen keuze en met inachtname van de nodige zorgvuldigheid, derden (waaronder advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, deskundigen, accountants, vertalers, …) in te schakelen.

5.2               De Dominus Litis is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van die derden. De Dominus Litis is door de Cliënt gemachtigd eventuele beperkingen van aansprakelijkheid van deze derden namens de Cliënt te aanvaarden.


Artikel 6      Derdengelden

6.1                Gelden die de Domnius Litis in naam en/of voor rekening van de Cliënt ontvangt, plaatst hij op een derdenrekening, bij een door de Dominus Litis gekozen financiële instelling.

6.2               De Dominus Litis kan niet aansprakelijk worden gesteld door de Cliënt of enige andere persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon) voor enige rechtshandeling of nalatigheid van deze financiële instelling of enige tekortkoming in de naleving van haar verbintenissen (zoals o.m. faillissement).


Artikel 7      Toepassing van de witwaspreventiewet

7.1                De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna ‘de Antiwitwaswet’ genoemd) verplicht advocatenkantoren zoals Braeckmans Advocaten tot identificatie van haar Cliënten, hun bestuurders en uiteindelijke begunstigden (UBO's). De identificatiegegevens die door de Cliënt moeten worden verstrekt, verschillen naargelang de Cliënt een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, een trust, een fiducie, of een soortgelijke juridische structuur of een UBO is. De Cliënt verbindt zich ertoe om spontaan alle documenten te verstrekken op basis waarvan de identificatie van deze personen kan worden uitgevoerd en stelt Braeckmans Advocaten en de Dominus Litis in staat om een kopie van deze documenten op te slaan. Daarnaast zal de Cliënt Braeckmans Advocaten/de Dominus Litis zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van elke wijziging in zijn situatie of capaciteit en zal hij het bewijs van een dergelijke wijziging voorleggen. Deze informatie moet aan Braeckmans Advocaten/de Dominus Litis worden verstrekt voordat of op het moment dat de zakelijke relatie met de Dominus Litis wordt aangegaan. Braeckmans Advocaten is wettelijk verplicht om passende maatregelen te nemen om de kenmerken van haar Cliënt en het doel en de aard van de zakelijke relatie te evalueren als onderdeel van haar verplichting.

7.2               Braeckmans Advocaten is wettelijk verplicht om passende maatregelen te nemen om de kenmerken van haar Cliënt en het doel en de aard van de zakelijke relatie te evalueren als onderdeel van haar verplichting tot voortdurende waakzaamheid. Daarom verbindt de Cliënt zich ertoe om alle informatie over zijn eigen kenmerken te verstrekken die Braeckmans Advocaten relevant acht. Indien de aard van de zaak zelf dit vereist, of indien de specifieke situaties in de Antiwitwaswet vereisen dat Braeckmans Advocaten een grotere waakzaamheid aan de dag legt (afhankelijk van onder meer het land van herkomst van de Cliënt of de voorgenomen transactie, de moeilijkheden bij de identificatie,  de ongebruikelijke relatie met de Cliënt, of als gevolg van de aard van de activiteiten of de kwalificatie van de Cliënt als politiek prominente persoon), verbindt de Cliënt zich ertoe om elke vraag van Braeckmans Advocaten te beantwoorden teneinde Braeckmans Advocaten in staat te stellen aan haar verplichtingen te voldoen. Indien voormelde verplichtingen niet kunnen worden nagekomen vóór of bij het aangaan van de zakelijke relatie met de Dominus Litis, behoudt deze laatste zich het recht voor om de zakelijke relatie niet aan te gaan of de bestaande relatie te beëindigen.

7.3               Wanneer een advocaat van Braeckmans Advocaten de Cliënt bijstaat in zijn verdediging of bij de beoordeling van zijn rechtspositie, is deze strikt gebonden aan het beroepsgeheim. De Antiwitwaswet verplicht Braeckmans Advocaten echter om, in specifieke situaties zoals beschreven in de Antiwitwaswet, de Stafhouder van de Orde zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen zodra Braeckmans Advocaten weet, vermoedt of redelijke gronden heeft om aan te nemen dat fondsen, transacties (of pogingen om die transacties uit te voeren) of feiten met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme worden gebruikt of uitgevoerd. De Stafhouder van de Orde, die toeziet op het beroepsgeheim in het vakgebied, zal eventuele vermoedens, indien van toepassing, melden aan de Cel voor financiële informatieverwerking (CFI).

7.4               Wanneer de Cliënt een opdracht aan Braeckmans Advocaten geeft, die kwalificeert als een ‘meldingsplichtige grensoverschrijdende transactie’, zal Braeckmans Advocaten verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke meldingsverplichtingen, behalve wanneer de Belgische wetgever een beroep op het verschoningsrecht toestaat.


Artikel 8     Privacy

8.1               Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Diensten, zal Braeckmans Advocaten optreden als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 en de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen.


Artikel 9     Geschillen

9.1               De rechtsverhouding tussen de Cliënt en de Dominus Litis (of een andere advocaat van Braeckmans Advocaten) is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht. Ingeval van betwisting tussen één of meer advocaten van Braeckmans Advocaten en de Cliënt zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd.

Copyright ©2024 Braeckmans advocaten | Algemene voorwaarden | Design & development by Catapult